КАЛЕНДАРПРОВЕРЕМУЗИЧКИХСПОСОБНОСТИ
ЗАПРИЈЕМУОСНОВНУМУЗИЧКУШКОЛУ
школска2019/2020.година
Датум
Активност
УматичнојшколиБожидарТрудићуСмед.Паланци
ул.10.Октобрабр.13
Од11.03.
Пријемпријава(можесепреузетиовде)
-мејлом(sekretarbtrudic@gmail.com)
-личноусекретаријатушколераднимданимадо15ч
16.04.
Објављивањераспоредапроверемузичкихспособности
20.04.
Проверамузичкихспособностиод15ч.уучионицибр.10
09.05.
Проверамузичкихспособности-накнаднирок16часова
13.05.
Објављивањебодовнелистедо15часоваиинформацијеоброју
слободнихместапоинструменту
14.-16.05.
Терминизаподношењежалби,секретаријат,до15ч.
20.05.
Коначналистапримљенихкандидата(до15ч.)
23.-24.05.
Уписученикау1.разредОМШ''БожидарТрудић''
15.06.
Евентуалнидругирокзапроверумузичкихспособностиу10ч.
СТАРОСНАГРАНИЦАЗАУПИСНАИНСТРУМЕНТЕ
КОЈЕКАНДИДАТИМОГУУПИСАТИУШКОЛСКОЈ
2019/2020.ГОДИНИ
ОМШ
''БожидарТрудић''
Упис2019.
Локацијаизвођења
наставе
Староснаграница
заупис
кандидатау
тренутку
подношењапријаве
можебитиученик:
И
Н
С
Т
Р
У
М
Е
Н
Т
И



П
Р
Е
Д
М
Е
Т
Клавир
Смедеревска
Паланка,
ВеликаПлана,
Лапово,
Свилајнац,
ПетровацнаМлави
ПОЖЕЉНО:
1.или2.разред
основнешколе
Хармоника
Гитара
Смедеревска
Паланка,
ПетровацнаМлави
Виолина
Смедеревска
Паланка
Флаута
Кларинет
Смедеревска
Паланка
2-4.разред
основне
школе
Саксофон
Солопевање
Смедеревска
Паланка,
ПетровацнаМлави
14,15,16или17
година
старости