Лапово    Свилајнац    Паланка, Плана    Петровац   
СТАРОСНАГРАНИЦАЗАУПИСНАИНСТРУМЕНТЕ
КОЈЕКАНДИДАТИМОГУУПИСАТИУШКОЛСКОЈ
2020/2021.ГОДИНИ
ОМШ
''БожидарТрудић''
Упис2020.
Локацијаизвођења
наставе
Староснаграница
заупис
кандидатау
тренутку
подношењапријаве
можебитиученик:
И
Н
С
Т
Р
У
М
Е
Н
Т
И



П
Р
Е
Д
М
Е
Т
Клавир
Смедеревска
Паланка,
ВеликаПлана,
Лапово,
Свилајнац,
ПетровацнаМлави
ПОЖЕЉНО:
1.или2.разред
основнешколе
Хармоника
Гитара
Смедеревска
Паланка,
ПетровацнаМлави
Виолина
Смедеревска
Паланка
Флаута
Кларинет
Смедеревска
Паланка
2-4.разред
основне
школе
Саксофон
Солопевање
Смедеревска
Паланка,
ПетровацнаМлави
13,14,15,16
или17година
старости